dimecres, 16 de març del 2016

Jacint Verdaguer: En defensa de la llibertat

Jacint Verdaguer (retrat al carbó de Ramon Casas).

JACINT VERDAGUER:
EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT
[AVUI, 24-X-2002]
Gerard Horta

Que l’assumpció, a la dècada dels anys noranta del segle XIX, per part de les classes populars catalanes de la figura de Verdaguer respon a la qualitat que encarna com a símbol és evident. I que els continguts que vehicula aquest símbol són els del conflicte dels poderosos contra els pobres, i de la jerarquia eclesiàstica contra la vivència lliure i autònoma de Déu per part de les persones, això és igualment evident. El sentit de les lletres següents té dues finalitats: en primer lloc, celebrar l’aportació de Narcís Garolera dels articles inèdits inclosos en la nova edició d’En defensa pròpia de què ha tingut cura; i, en segon terme, reflexionar sobre les implicacions del plantejament de Garolera mateix dins la “Presentació” a l’hora de convertir una part de la vida i l’obra del poeta i capellà en objecte d’una anàlisi psicopatologitzadora.

El text de Garolera remarca les virtuts literàries d’En defensa pròpia mitjançant un elogi de la instrumentalització verdagueriana dels recursos lingüístics. S’hi apologitza l’aspecte formal del text, el qual és buidat de significació per partida doble. Primerament, remetent-ne els continguts als usos beneficiosos de la retòrica verdagueriana: Verdaguer escriuria això així per atreure la simpatia del lector (de manera que els continguts del text, dins l’entorn de la societat catalana de la fi del XIX, resten fora de l’abast de l’anàlisi). A continuació, “justificant” els continguts implícits en l’escriptura de Verdaguer pels “trastorns mentals” que li atribueix, a partir de l’obra de Delfí Abella Anàlisi psico-patològica dels articles “En defensa pròpia”. Mossèn Cinto vist pel psiquiatre (Barcino, 1958).


Del text de presentació se’n desprèn, doncs, que (dins el context de l’"afer López-Morgades-Callís-Collell”) Verdaguer no actua d’acord amb la seva pròpia voluntat racional, i que la denúncia desesperada  que efectua de la persecució a què el sotmeten el marquès-empresari, el bisbe, el secretari del Fomento del Trabajo Nacional (en castellà, si us plau) i l’altre eclesiàstic i escriptor conservador, la motiva el desequilibri psíquic que pateix. Simplement brutal.

Atesa la immensa distància que hi ha, segons el meu parer, entre el text de presentació de Garolera i els textos presentats de Verdaguer m’agradaria plantejar algunes reflexions. Dins el camp de l’antropologia és ben sabut que estigmatitzar persones, moviments socials o societats senceres com a “mancats de sentit” és un recurs utilitzat habitualment al llarg de la història d’Occident a fi de robar-los i despullar-los de legitimitat, coherència i racionalitat com a representació autònoma del món des de posicions subalternes. A l’esfera del periodisme, i també en la historiografia més classista, quan es vol desvirtuar el sentit d’una acció social determinada a fi de criminalitzar-la, es titlla el protagonista de l’acció com a “boig”, “irracional”, “fanàtic”, “il·lògic” etc.  Així s’aconsegueix aïllar el fet, i presentar-lo socialment despullat del marc referencial que l’explica, o sigui, s’impedeix que puguem entendre que una acció social només cobra sentit a través de l’univers de categoritzacions culturals que l’expliquen i que el motiven. D’exemples en disposem a cabassos cada dia. D’instrumentalitzar la confrontació entre nivells narratius de la realitat presentats com a oposats –allà on n’hi ha un de buidat de racionalitat– se’n diu psicopatologitzar quan es converteix una persona en “malalta mental”, o bé  sociopatologitzar quan es tracta d’una societat.

Pels antropòlegs, a més, els termes de “malaltia” i “salut” concerneixen construccions culturals que afecten exclusivament el context representatiu en què han estat creades. A Occident, el procés que s’ha donat en el curs del segle XX al terreny de la salut pública ha anat derivant cap a una individualització de la culpabilització de què és objecte l’individu respecte a la malaltia: així s’eximeix de qualsevol responsabilitat el model social en què la persona viu. El que deriva d’aquell enfocament, característic del liberalisme capitalista, és que som nosaltres, personalment, amb els nostres “estils de vida nocius”, els culpables d’emmalaltir. Els antropòlegs afirmen, replicant-hi, que no hi ha malalties individuals, sinó malalties socials. Miren d’establir els sistemes de representacions simbòliques de les malalties a escala social, i fins a quin grau el tipus de vincle que mantenen individu i societat és el causant del conflicte.

La rebel·lió com a malaltia
Tot això ve a tomb perquè l’enfocament dominant dins la “Presentació” de Garolera està encaminat a executar una operació punyent: psicopatologitzar l’obra i la vida del Verdaguer rebel, estigmatitzar la insubmissió. El primer cop que vaig fullejar-ho no en vaig ser conscient, semblava una broma citar un psiquiatre que havia efectuat una anàlisi psicopatològica d’En defensa pròpia. De broma cap ni una. Quan cap al 1980 Joaquim Molas escrivia que, en certs aspectes, la imatge de Verdaguer a vint anys vestit de pagès, guanyador del primer premi dels Jocs Florals, coincidia amb la del “bon salvatge” rousseauinià, de segur que no preveia que al 2002 el “bon salvatge” seria desproveït del “bon” per tornar a encarnar la figura de “rebel malalt, irracional primitiu”.

Un dels capítols importants de la persecució a què se sotmeté Verdaguer  (expulsat del Palau Moja com a almoïner pel fill d’un mecenes esclavista –amb monument inclòs als carrers de Barcelona, encara, per a vergonya de tots els polítics– vingut d’Espanya que necessitava adquirir un cert prestigi i que per això protegí el nostre mossèn i poeta; privat d’exercir a la missa, i de menjar d’aquesta retribució: o sigui, condemnat a passar gana material i, en teoria, espiritual; perseguit per guàrdies civils i mossos; empaitat als carrers per esbirros; enclaustrat a Gleva; induït a anar a viure a un asil que n’havia de comportar la mort física i espiritual, com ell mateix digué; etc.) va ser l’acusació que estava boig. D’acord amb aquesta acusació, els seu desacatament de les ordres de la jerarquia catòlica, i els escrits radicalmement crítics respecte a les relacions dels rics amb els pobres i a la distinció entorn del que predicava i del que feia l’església, eren el fruit de “trastorns mentals”.

Dins la magnífica La presència ignorada (Ed. 62, 1989), l’historiador Ricard Vinyes relata, al capítol dedicat a Verdaguer, l’expulsió del catedràtic Odón de Buen de la Facultat de Medicina el 1896 per raó de les idees darwinistes que professa. El catedràtic rebé la solidaritat dels metges Giné i Partagàs i d’Ignasi Valentí i Vivó, els quals “havien participat en el dictamen mèdic pericial que qualificava Verdaguer de persona mentalment sana, sortint al pas dels seus detractors”. En aquest apartat (pàg. 32-59) Vinyes analitza el procés d’apropiació que les classes treballadores fan de la figura de Verdaguer com a representant del feble que, tot i ser perseguit pels poderosos, els planta cara. Vinyes acudeix no pas a l’”alta poesia” de Verdaguer (L’Atlàntida i Canigó), sinó a la poesia més popular i als escrits de caire religiós, llegits sovint per algú que en sap fer-ho a un entorn familiar o de companys que no en saben, de manera que el seu coneixement s’anà estenent pel país alhora que s’anava creant la configuració simbòlica de Verdaguer en qualitat exemplificadora de contestació social i religiosa. Es tracta d’una recerca que ens permet comprendre racionalment i empírica el procés.


Que Garolera utilitzi J.M. de Sagarra per citar-ne una sola frase (“Davant de mossèn Cinto hi havia un plet de dretes i esquerres”), o que Gaziel referint-se a Verdaguer no hi surti i en canvi sí que hi aparegui Balmes a fi d’il·lustrar un debat periodístic, això és respectable (per cert: el 1878 i el 1879 hi hagué un debat fantàstic disputat en la premsa pública barcelonina i en publicacions catòliques i espiritistes –les que no estaven suspeses governativament–, entre el capellà Vicente de Manterola i l’espiritista Amalia Domingo Soler; en sortiren dues obres de 1.000 i de 500 pàgines, respectivament: El Satanismo, ó sea, la cátedra de Satanás combatida por el Espíritu Santo. Refutación de los errores de la escuela espiritista i la resposta, El Espiritismo refutando los errores del catolicismo romano). Que persones que han estudiat l’obra de Verdaguer i la seva significació com Joaquim Molas, Ricard Torrents, el mateix Ricard Vinyes o Isidor Cònsul (curador de la nova edició del Sant Francesc verdaguerià, del 1895) o tants altres no hi surtin, això és un acte de llibertat que Garolera exerceix i que s’ha de respectar. Ara bé: el que resulta inadjectivable és conduir Verdaguer de nou al divan psiquiàtric –després d’haver-li practicat uns quants electroxocs el 1958–, just al cap d’un segle del traspàs, amb la intenció de desvirtuar el sentit dels articles aplegats. Adjectiveu-ho vosaltres, lectors.

“Responsabilitat minorada”!!!
La narració de Garolera és prou expressiva entre les pàgines 12 i 14, en què Verdaguer és mostrat com algú que no és capaç de conduir-se sobre la base de la seva pròpia voluntat racional: “se li accentua el zel caritatiu”; “entra en contacte amb visionaris i exorcistes, que el suggestionen”; “endut pel mateix zel sacerdotal”; “preocupat sobretot de passar per boig, acusació que li semblava veure créixer al seu voltant”;  Verdaguer interpreta la proposta del bisbe com una certificació del seu desequilibri mental, i reacciona violentament contra l’intent d’internament en el que ell considera un manicomi per a eclesiàstics”; “el capellà díscol [...] se sent perseguit”; “el capellà [...] se sent calumniat i víctima d’una conspiració”...

No és que Verdaguer sigui perseguit, calumniat, acusat de boig, empaitat, enclaustrat, expulsat, etc. L’única cosa que succeeix és que Verdaguer se sent perseguit, calumniat, etc. No és que no mengi, és que deu sentir que no menja: per això escriu que passa gana! Els anys que Verdaguer sobrevisqué sota la pressió angoixant a què fou sotmès foren terribles.

La intensitat de l’atac es redobla (pàg. 19): de cop i volta Garolera ha resolt que el capellà “és víctima d’una tensió psicològica que li fa deformar els fets i les situacions”. El presentador de Verdaguer ha conclòs, si us plau per força, que Verdaguer deforma fets i situacions. A continuació, lloa l’“assaig” de Delfí Abella. Verdaguer ha begut oli definitivament: és sabut que on hi ha un psiquiatre significa que ha d’haver-hi un malalt (dit col·loquialment: estàvem jugant fins que va venir el psiquiatre i ens va tancar per bojos). Garolera raona d’acudir a Delfí Abella perquè “creu” que la seva aportació pot resultar “il·luminadora”. Malgrat això, no argumenta enlloc el perquè d’aquesta creença. En mitja pàgina saltem de Verdaguer “deformant fets i situacions”, a una creença sobre la “lluminositat”, la qual culmina en un “diagnòstic”.

Sembla humor negre, però l’argumentació psicopatologitzadora de conductes de persones i de societats senceres ha justificat massacres col·lectives i individuals a munts, fins avui dia: legitima bombardejos, ocupacions militars i reclusions en psiquiàtrics. Verdaguer és presentat com un “trastornat”, i per exemple s’hi explica la seva “aliança amb persones d’idees progressistes abans rebutjades i criticades pel capellà poeta” com l’efecte d’un “trastorn paranoide”. El diagnòstic que Verdaguer està malalt comprèn els punts següents (pàg. 20):  hipertròfia del jo”; “sobrevaloració emotiva dels seus actes”; “l’actitud rebel i l’obstinació en una posició escandalosa, inconcebibles en un sacerdot modèlic i en un escriptor de fama internacional”; “l’entossudiment a viure amb la família Duran”, “la incomprensió de què fou víctima per part de tothom”; i “la possibilitat que el conflicte de Verdaguer amb el seu bisbe i el marquès de Comillas es convertís en bandera de llibertat davant la injustícia i l’opressió dels poderosos”. 

I llavors, la cirereta: Verdaguer “té una responsabilitat minorada en les seves accions i en les seves argumentacions periodístiques”. Verdaguer no és responsable de canalitzar accions i textos que qüestionen l’ordre social dominant i pràctiques que percep com a obscenes (“Maleït el vedell d’or”, repeteix als articles inèdits), el que passa és que Verdaguer és un malalt mental, transitòriament o no –d’aquí prové la “responsabilitat minorada”–, i per tant no el podem acusar ni tan sols de rebel·lia. Fins aquí Garolera va reproduint d’una manera del tot acrítica el relat de Delfí Abella, com si hi estigués d’acord per complet i, a partir d’un moment donat, ja sense posar-hi cometes de citació. Així, s’hi diu: “la reacció desproporcionada de Verdaguer en relació amb els esdeveniments que la desencadenaren fou deguda a la predisposició al desenfocament i a la desmesura en tot allò que afectés la seva personalitat, làbil des del punt de vista emotiu, i autoreferent en la interpretació racional dels indicis persecutoris”. A la pàg. 21 Abella i Garolera s’han confós en una sola veu, la qual proclama la gravetat del procés en què Verdaguer està sumit: “el seu trastorn paranoide no feia sinó augmentar de forma creixent”.

Reivindicar la caritat com una eina de transformació social i la vivència lliure i autònoma de Déu, criticar la injustícia del tracte dels rics envers els miseribilitzats i la fal·làcia d’una jerarquia catòlica que predica el que no practica, concebre altres marcs per a les relacions socials: heus ací el pecat que Verdaguer comet (tastar un mos de llibertat, de justícia social, de divinitat). El 1936, l’únic monument d’un religiós que es respectà, com recorda Vinyes, fou el de Verdaguer (sobre l’univers simbòlic que indueix el poble català a destrossar-ne la resta, vegeu Luces iconoclastas, últim llibre de la tan brillant com silenciada trilogia de Manuel Delgado sobre la qüestió). Cal llegir En defensa pròpia, els meravellosos sis articles inèdits de l’edició (no són “periodístics” en el sentit pejoratiu que se’ls dóna), la “Presentació” de Garolera i els llibres dels autors que hem citat... Llavors entendrem que entre els segles XIX i el XXI continua havent-hi una mateixa societat alienada. Necessitem Jacint Verdaguer.

 Funeral multitudinari de mossèn Cinto (13-VI-1902). Barcelona, col·lapsada: el poble baixa als carrers i els omple de pètals de flors al pas del cos del mossèn represaliat. Els tres funerals amb major assistència de gent al llarg del segle XX són els de Verdaguer, Macià i Durruti.